Doradztwo i szkolenia ADR

W zakresie ADR, świadczymy następujące usługi:

ZNAKOWANIE POJAZDÓW I OPAKOWAŃ

Prawidłowe oznakowanie i stosowanie nalepek ostrzegawczych na jednostkach transportowych i sztukach przesyłki oraz dobór opakowań

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

związanej z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych, np. instrukcji bezpieczeństwa, wzorów dokumentów przewozowych

SPRAWOZDANIA I RAPORTY

Sporządzanie rocznego sprawozdania z ilości przewiezionych materiałów niebezpiecznych i raportów powypadkowych

KONTROLA STOSOWANIA PRZEPISÓW ADR

Sprawdzenie i określenie stanu spełnienia wymagań w zakresie stosowania przepisów ADR

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Organizacja wewnętrznych szkoleń ogólnych dla pracowników firmy innych niż kierowcy, którzy zobowiązani są do posiadania zaświadczenia ADR

KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Pomoc przy prawidłowości zasad klasyfikacji materiałów i towarów niebezpiecznych

Szkolenia ADR dla początkujących

Transport drogowy towarów niebezpiecznych

WSZYSTKIE KLASY

podstawowy
400zł

CYSTERNY

specjalistyczny
350zł

KLASA 7

specjalistyczny
350zł

KLASA 1

specjalistyczny
350zł

Kursy doszkalające ADR

Transport drogowy towarów niebezpiecznych

WSZYSTKIE KLASY

podstawowy
350zł

CYSTERNY

specjalistyczny
250zł

KLASA 7

specjalistyczny
250zł

KLASA 1

specjalistyczny
250zł

Specjalna oferta dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób)

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta!

Kto potrzebuje doradcy ADR?

DZ. U. 2011 r.,
Nr 227, Poz 1367,

“Uczestnik przewozu towarów niebezpicznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, okresłonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej doradcą”

ADR
1.8.3.1.

“Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością”